ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

BUNG: Ανάπτυξη δεξιοτήτων οικοδόμησης σχεδόν μηδενικής ενέργειας μέσω της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο BUNG προβλέπει ότι θα πληροί τα ακόλουθα αποτελέσματα :

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού BUNG

με βάση το πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα σχεδιαστεί μέσω σεναρίων και στο οποίο τα μαθησιακά αποτελέσματα θα αναλυθούν σε συμβατότητα με το EQF και το ECVET.

Τεχνική ρύθμιση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού

για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό κλάδο και την κινητοποίηση του εκπαιδευτικού με τη χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και ψηφιακών εργαλείων.

Εγχειρίδιο του διδακτικού παιχνιδιού BUNG

προσανατολισμένο στους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά παιχνίδια σε μαθήματα για σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίρια.