Η εργασία

BUNG: Ανάπτυξη δεξιοτήτων οικοδόμησης σχεδόν μηδενικής ενέργειας μέσω της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι

Το πλαίσιο του έργου

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο BUNG αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής κτιρίων μηδενικής ενεργειας και την ενθάρρυνση ενεργειακά αποδοτικών συμπεριφορών μεταξύ των κατοίκων των κτιρίων αυτών, μέσω της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού (παιχνίδι BUNG) για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας (nZEB) το οποίο μεγιστοποιεί την εκμάθηση των ατόμων, καθώς και με την εισαγωγή καινοτόμων

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη πως ο κτιριακός κλάδος είναι κρίσιμος για την επίτευξη των περιβαλλοντικων και ενεργειακών στόχων της ΕΕ, ώστε οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 2°C ως μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού και πως υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για πράσινη εξειδίκευση στον κατασκευαστικό κλάδο, το έργο BUNG θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες προκλήσεις:

Την αυξημένη ζήτηση για ελκυστικές και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθοδους και εργαλεία που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον κατασκευαστικό κλάδο.

Την έλλειψη εργαλείων και πόρων κατάρτισης με ολοκληρωμένες ελκυστικές μαθησιακές προσεγγίσεις, βασισμένες στη ψυχαγωγία, για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και της κινητοποιησης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων.

Την έλλειψη δεξιοτήτων σχετικών με κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στους τομείς της κατασκευής, της οικοδομής και της ενεργειακής απόδοσης, όπως επίσης την έλλειψη ενός καλά σχεδιασμένου και οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου κατάρτισης που να αντιμετωπίζει αυτές τις ελλέιψεις, τα κενά και τις αναντιστοιχίες.v

pexels-cottonbro-5081415

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η κεντρική ιδέα του έργου BUNG βασίζεται στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού παιχνιδιού και τη δημιουργία μιας ζωντανής κοινότητας στην οποία θα εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Ακολουθούν ορισμένες επιδράσεις του έργου BUNG:

Αυξημένος αριθμός εργαζόμενων στον κατασκευαστικό τομέα με επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενέργειας

Αυξημένος αριθμός εκπαιδευτών ΕΕΚ με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία κατάρτισης στη διάθεση τους και αποτελεσματικότερους τρόπους εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις εξειδίκευσης του τομέα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενέργειας

Κατασκευαστικές και οικοδομικές εργασίες με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αναβαθμισμένη ενεργειακή απόδοση

Ενημέρωση των ειδικών και των ενδιαφερόμενων μέρών σχετικά με τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων που προκύπτουν από την εισαγωγή των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενέργειας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Αυξημένος συντονισμός των φορέων χάραξης πολιτικής και των δημόσιων αρχών ωστέ να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές τους σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα των πράσινων οικοδομικών καινοτομιών.

• Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου για τη χρησιμότητα επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας και την απαίτηση για μια βιωσιμότερη παγκόσμια αγορά εργασίας.

Ενισχυση διακρατικών συνεργασιών και συνέργειες μεταξύ οργανισμών-εταίρων.